The East Indian Community

Original Inhabitants of Bombay, Salsette & Thana.

When the couple is leaving

Mais Paishi ladki duya bhavbaynichi jivachi,

Pandhara varsat sodili payri duye gharamansi,

No tu duye dharli ka maya bolate pargharachi.

 

Balpaniche jivache tule tukmap ka kelai,

Balpaniche jivache tule chatit chumbit,

Na tula ka kadevar gheun, duye phirat hotu,

Na tuza ka galavar gochya duye ghet hotu.

Avre go jivachi duye dhyana manashin kashi jashil,

Na tuzi go yad duye mala chapak maril.

Manamani yeojan ayala duye kaliz dhapdhapi

Manamani yeojan ayala duye dhapa jo mi takin

Na ansu ji taptapi duye bhui varti,

Dukhachi je aas bolate dhulivar padti nat ti

Dhul ka sambokit tuzevari.

Aye vichar nako, aye kalji nako aye Jejuschi marji aishi.

Bhetavala mansa ailyan du haste kelte,

Na ningava ranjis kala duye gharamshi,

Peka peka mala bhetu be na mala sanglyana,

Chhakin dev de, chhakin detana kosaltan due ansu

Nai karme yi ghatka.

Jejusjun khurus nela bolte kalvarchya dongaravar;

Dekh dila shikavala na halhaval bhogavala

Os ka go khurus duye tuze sausaracha,

Shevtane hasti due Jejus sarkha.

Duyeche sabat aishe bolate Swami tumche raskshan karo,

Khabar ka dhadshil ka duye niropashi.

Mai-paishcha besav ghetla du nighali parghara,

Mangari basu ka duye kurjat,

Maze kani noth maze gavi noth mala

Bhetavlsa avre soyre yetil,

Tasdi tyana gevavachi, no tasdi tyana javavachi,

Gadimadhi chet paddle bolate dhoka jo ka basla,

Thopvitai eklas ka bole maje jivi,

Jejuschi krupe nasti, aye dis maje naste bharle,

Tyache ka balavar mijun himmat marli,

Taisach ke jhaila tumche besavashi

Boynat aye, boynat bap,no boynat saglyana,

Mi jatai ge sasuchya ka mazya ghara,

Maherat vandavatunhi rajya kara.

Ambiachi dangle halvili,

Navara ani navri chalvili.

Don, don kania ghalun ge

Minicabai, talguli varvili,

Minicabai, talguli varvili.

Vardacha talgula ail age

Minicabai, talguli chalvili,

Minicabai, talguli chalvili.

Welcome

Upcoming Events

Recent Blog Entries

Recent Photos

Recent Videos

22382 views - 1018 comments
19273 views - 242 comments
13187 views - 28 comments
32539 views - 859 comments

Recent Prayer Requests

go back to the top

go back to the top

Please write into : [email protected]

Please visit   www.east-indians.net